ساختمان115
ساختمان115

همه چیز درباره ترسیم پلان معماری، علائم و شیوه ی انجام آن

همانطور که اشاره شد پلان تصویر برش افقى ســاختمان است.  صفحه ی برش تقریبا از یک سوم ارتفاع طبقه نسبت به  کف می گذرد. این صفحه قسمت هاى گوناگون ساختمان مثل دیوارها، درها، پنجره ها، کمدها، پلــه ها و … را قطع مى کند و عناصرى مثل مبلمان و لوازم خانه، کف ســازى، اختلاف سطوح و … را قابل مشاهده می کند. جهت خوانایى نقشــه هاى معمارى و مشخص شدن بخش های گوناگون ساختمان از هم، هر یک از عناصر برش خورده و نخورده را به کمک علائم  استاندارد در نقشه ى پلان ارائه می دهند.

علائم ترسیم پلان

دیوارها و ستون ها

از جمله مهم ترین عناصر تشــکیل دهنده ی ســاختمان دیوار ها و ستون ها می باشند. دیوارهای برش خورده در پلان معمولا با دو خط ضخیم ارائه می شوند. فاصله ی دو خط با در نظر گرفتن قطر و ضخامت دیوار برش خورده مشخص می شود. به طور معمول ساختار و قطر دیواهای خارجی و داخلی ســاختمان با هم تفاوت هایی دارند. دیوارهای داخلــی آجری اغلب دارای ضخامت  11cm و دیــوار خارجی دارای ضخامت 35cm می باشند.

حتما بخوانید» تخلیه چاه تهران

درها

درها یکی از جزئیات به کار رفته در ساختمانها هستند که فضاها و قسمت های مختلف ساختمان را از هم منفک کرده و آنها را با هم مرتبط می شوند. انواع گوناگونی از درها وجود دارند. چند نمونه از آنها را به همراه روش ترسیم شان در پلان ملاحظه می کنید.

پنجره ها

جهت تأمیــن کردن نور و روشنایی اتاق ها و فضاهاى درونی، قطعه ی ســاختمانى به نام پنجره به کار برده می شود. پنجره ها دارای انواع گوناگونی هستند. از جمله آن می توان به پنجره با لنگه ى بازشــو و پنجره ى کشویى اشاره نمود. در شکل زیر مشخصات و چگونگی نمایش پنجره ها در پلان را می توانید مشاهده کرده و با آنها آشنا شوید.

همچنین ببینید: شیشه سکوریت

کمدها

کمدها فضاهایى طبقه بندى شــده هستند که به منظور نگهدارى لوازم و وســایل مختلف تعبیه می شوند. کمدها را با خط نازک مطابق شکل زیر نشان می دهند.

مبلمان و لوازم خانگی و بهداشتی

هر محیطی اثاثیه ی خاص خود را در خود جای می دهد. در یــک خانه در پــلان فاز یک، محل مبلها و قفســه ها را تعیین مى کنند و همچنین جاى استقرار وسایل آشپزخانه، مثل یخچال، ماشین لباسشویى، اجاق گاز و … مشخص می شود. در پلان فاز  نیز جاى لوازم بهداشتى مثل وان حمام، دستشویى و توالت نیز مشخص می شود.

اصول و مراحل ترسیم پلان

بعد از آن کــه طرحهای اولیه ی ســاختمان به وسیله ی مهندس معمار مطابق شــکل زیر تهیه شــد، آن را از جنبه هــای مختلف تجزیه تحلیل کرده و ارزیابی می کنند و بعد از گرفتن نظر کارفرما به منظور ترســیم در اختیار نقشه کش قرار می گیرد. مهمترین نقشه ساختمان و مبنای تهیه مابقی نقشه های  ساختمانی همین پلان می باشد. اندازه نقشه را ابعاد ساختمان و مقیاس انتخابی مورد نظر تعیین می کند. در اغلب موارد نقشه های فاز یک با مقیاس یک صدم و یک دویستم ترسیم می شوند. در شکل زیر پلان فاز یک مربوط به یک واحد مسکونی ارائه شده است. مراحل ترسیم پلان نیز در ادامه مشاهده خواهد شد.

اگر می خواهید ترسیم نقشه را آغاز کنید ابتدا وسایل و لوام نقشه کشی را مهیا کنید. سپس طرح های اولیه را به دقت بررسی کرده تا بتوانید طرح را به طور کامل بفهمید. این موارد باید به گونه ای باشد که پیش از آغاز ترسیم بتوانید ابهامات خود را برطرف نمایید. روش کار به صورت زیر می باشد:

1-ابتدا کاغذ را روی تخته رسم تنظیم کرده و به آن می چسبانیم.

2-توسط خطوط کمرنگ و کمکی نقشه را رسم کنید. دقت داشته باشید که استفاده از حاشیه می تواند شما را در ترسیم و سالم ماندن آن کمک شایانی نماید.

3- حدود محل ترسیم پلان را با در نظر گرفتن ابعاد پلان و محیط مورد نیاز برای اندازه گیری و نیز جدول مشخصات نقشه و محل نوشتن عنوان و توضیحات نقشه، تعیین می کنیم. جدول مشخصات نقشه در حقیقت شناسنامه ی نقشه محسوب می شود. در تصویر ذیل یک نمونه جدول مشخصات نقشه آورده شده است

4- توسط خطــوط کمکی و با مــداد (H4) یا مداد کپی کمرنگ، خطــوط بیرونی دیوارهای خارجی ســاختمان را در محل تعیین شده ترسیم میکنیم. بعد از اینکه  دیوارهای خارجی ســاختمان کامل شد، شروع به ترسیم مقطع ستونها می نماییم. پیش از اینکه ستونها را ترسیم کنیم، به وجود خط آکس طولی و عرضی ســتونها، که دقیقاً از میانه ی هر ستون میگذرند، نیاز فوری وجود دارد.

5- ترسیم خطوط دیوارهای داخلی.

6- تعیین موقعیــت و انــدازه ی درهــا و پنجره هــا

7 –ترسیم پلان پله ها

8 -کابینت هــای بــالا باعرض  30ســانتیمتر و کابینت های  پایین با عرض  60سانتیمتر در آشپزخانه را تعیین کرده و محل لوازم و تجهیزات ثابت در آشپزخانه، مثل حمام، توالت و آشپزخانه را با توجه به ابعاد استاندارد ترسیم می کنیم.

9- نرده هــا و دســت اندازهای پله و بالکنها را ترسیم می نماییم.

10- درستی و برقراری امور را بررسی کرده و  کارهای آنجام شــده را کنترل میکنیم تا بتوانیم طرح های اولیه را با قواعد موجود رسم کنیم. بعد از آن توسط قلم مناســب تمام خطوط عناصر ساختمانی برش خورده مانند دیوارها و ســتونها را پررنگ می کنیم.

11- از بالا به پایین نقشه علایم درها و پنجره ها را اضافه مى کنیم. همه ى کابینتها، لوازم و تجهیزات ساختمانى را با مداد Hیا 2H یا راپید  4دهم با 2 دهم 2با توجه به مقیاس و دیدگاه مدرس درس، ترسیم مى کنیم.

12 -در صــورت لــزوم عناصر محوطه سازى کنار ساختمان را اضافه مى کنیم.

13- توسط خطوط کمکى، خطوط اندازه گذارى خارجى و داخلى ســاختمان و زاویــه ى امتدادهاى گوناگون را ترســیم مى کنیم.  گذارى مراجعــه نمایید.

14- تراز ارتفاعى کف ها را توسط علامت زیر تعیین کرده و با در نظر گرفتن تراز سطح مبنا تعیین مى کنیم.

15- اندازه ها را با دقت در وسط بالاى خطوط اندازه مى نویســیم. براى این کار مى تــوان از مداد   Fیا   H، قلم راپید و شــابلن، بر اساس نیاز و موقعیت، اســتفاده کرد و یا آنها را با خط خوانا و یک دســت، به صورت دســت آزاد نوشت. براى عددنویســى با دســت آزاد، ابتدا از خطوط راهنما اســتفاده کنیــد تا مهارت لازم را به دســت آورید. از یــک کاغذ براى زیردســتى اســتفاده کنید تا از کثیف شدن نقشه جلوگیرى شود.

حتما ببینید: نقاشی ساختمان با رنگ پلاستیک

16-تصویر شکســتگى هاى ســقف، کنســول سقف و لبه هاى بالکن را به حالت خط چین رسم مى کنیم.

17-ترسیم مســیر خط برش و محل مقاطع عرضى و طولى را انجام می دهیم.

18- عنوان فضاها را با خطوط درشــت، تقریباً به ارتفاع دو برابــر اعداد معمولى و توسط خطوط راهنما، مى نویســیم. با نظر مدرس درس مى توان مساحت فضاها را در زیر آن افزود.

عنــوان و مقیــاس نقشــه را معمــولاً، علاوه بــر جدول مشخصات، در وسط و زیرنقشــه با حروف درشت ارائه می کنیم.

19- اطلاعات جدول مشخصات نقشه را تکمیل مى کنیم. توضیحــات ضــرورى را بــا نظــر مــدرس درس اضافه مینماییم.

20- محل ورودى اصلى ســاختمان را توسط فلش و نوشته تعیین مىکنیم. جهت شمال نقشه را نیز به وسیله ی علائم زیبا و خوانا معین مى کنیم.

21- همه ى ترسیمات و نوشته ها را بازبینى و کمبودهاى احتمالــى آن را مشــخص و تکمیل مى کنیم تــا از صحت، خوانایى، زیبایى و نظم ترسیمات و نوشته ها اطمینان حاصل نماییم.

اندازه گیری پلان

اغلب مشخصات و جزئیات یک سازه را به وسیله ی اندازیه گیری پلان بررسی می کنیم. در صورت عدم اندازه گیری صحیح ساختمان از نقص زیادی برخوردار می شود که رفع آن بسیار تاثیرگذار خواهد بود.

اندازه گیری خارجی

این نوع اندازه گیری اغلب در در سه ستون صورت می گیرد:

الف) خط اندازه ی سراسری  که نشاندهنده ی طول کل ساختمان است.

ب) خط اندازه ی شکستگی ها که اندازه و محل شکستگی هایبدنه ساختمان را نشان می دهد.

ج) خط اندازه موقعیت ها که محل قرار گرفتن و ابعاد در و  پنجره را نشان می دهد.

اندازه گیری داخلی

این نوع از اندازه گیری نیز بر اساس نیاز ، به شکل طولی و عرضی موجود است. در این نوع اندازه گیری ضخامت و طول دیوار و ابعاد در و تجهیزات در یک ستون آورده می شود.

موارد مورد توجه در اندازه گیری نقشه ها:

1-توجه به ابعاد واقعی سازه

2-خطوط اندازه گیری مستقیم و بدون شکستگی

3-هماهنگی خطوط اندازه گیری ستون های گوناگون

4-سادگی و خوانا بودن پلان اندازه گیری

معرفی کف پنجره

ارتفاع کــف پنجره  یا دســت انداز پنجــره را اغلب در مقاطــع و نماها نمایش داده و اندازه گذارى مى کنند. اگر نمایــش ارتفاع بعضى از کف پنجره ها در مقاطع عملى نباشــد مى توان ید در صورت الزام آنها را در پلان اندازه، اندازه گذارى نمود.

ترسیم پلان های طبقات و زیر زمین

این پلان ها بر مبنای پلان همکف و یا مقیاس ترسیم شده و به کار برده می شوند. اگر قصد دارید پلان طبقات و زیر زمین را رسم کنید می توانید باید بدانید که رسم آنها مشابه پلان همکف است.

ساختمان 115 » مرجع پنجره سه جداره

اشتراک گذاری Telegram Facebook WhatsApp Twitter

دیدگاه خود را بیان کنید

  1. واقعان ممنونم من محمدسیناخوش نظر هستم هنرجو هنرستان هنر محمدیان رشته معماری میخونم
    فردا کنفرانس در مورد پلات کردن پلان داشتیم و خوندم و واقعان ممنونم
    چون اطلاعاتتون عالی و مفید بود ممنپن از تمام تیم شما برای بالا اومدن این سایت مفید

  2. توضیحاتتون واقعا کامل و جامع بود ممنونم ازتون من دانشجوی مهندسی طراحی داخلی با تکنیک چوب دانشگاه وین هستم .واقعا به یک چنین منبع فارسی احتیاج داشتم.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *