ساختمان115
ساختمان115

همه چیز درباره برش یا مقطع در پلان معماری و شیوه ترسیم آن

برش یا مقطع

طراح در پروسه ی تکمیل شدن نقشه کشی جهت رسیدن به طرح های پیشنهادی، می تواند با به کار بردن مقاطع یا برش، رابطه های متغیر میان فضاهای مثبت و منفی طرح های گوناگون را بررسی کرده و آن ها را قابل مشاهده نماید. با هدف ارائه بهتر جزئیات اجرایی، ارزیابی بخش های توپر و توخالی و آگاهی از اطلاعات بعدی، برش در پلان انجام می شود. هنگامی که صفحه ی برش فرضی قسمتی از پلان را به شکل عمودی قطع نماید و برش از پایین ترین طبقه یعنی زیر زمین تا بالاترین طبقه انجام شود، به این حالت مقطع یا برش ساختمان می گویند. در یک پلان انتخاب کردن محل برش از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است. این اهمیت به گونه ای است که محل برش و عبور این صفحه ی فرضی بایستی از بخشی باشد که از داخل ساختمان، بیشترین داده ها را در اختیار طراح قرار دهد. در مسیر قرار گرفتن صفحه برش این امکان وجود دارد که درها، پنجره ها،، دیوارها، پاسیو و راه پله برش بخورد و طراح با رسم کردن نقشه های مقاطع، چگونگی بریدگی آن ها را با صفحه ی برش نشان دهد. در شکل هایی که در ادامه مشاهده می کنید می توانید با مراحل برش عمودی یک ساختمان آشنا شوید.

یکی از مهمترین نقشه های ساختمانی و عمرانی که مورد نیاز مجریان و مهندسان واقع می شود، مقاطع می باشند. ارتباط ساختمان با زمین، تعداد طبقات و دیوارهای داخلی توسط رسم نمودن مقاطع تعیین می شود. در اغلب موارد تعداد مقاطع لازم جهت نقشه های ساختمانی به وسیله ی اندازه ی ساختمان و پیچیدگی بخش های داخلی آن مشخص می شود. شکلی که در ادامه مشاهده می کنید، مثال رسم شده ی مقطع از یک پلان می باشد که می توانید آن را ارزیابی نمایید.

تبلیغ: اجرای نمای چوبی

1- علائم استفاده شده در برش ها

الف) خط برش در پلان

خط برش معمولا به منظور نمایش دادن محل برش عمودی بر روی پلان استفاده می شود. ترسیم این خط با نوع غیر ممتد ضخیم صورت گرفته و در دو سر آن، جهت دید را توسط فلش تعیین می کنند. بعد از آن مطابق شکل زیر روی بخش فلش نام برش را می نویسند.

ب) هاشور در برش

به منظور نشان دادن نوع مصالح به کار رفته در بخش های برش خورده از سازه، اغلب هاشور های ویژه ای به کار برده می شود که هر کدام از آنها یک نوع از مصالح را تعریف می کنند. زاویه ی ترسیم هاشور در بیشتر موارد 45 درجه است و از خط ممتد نازک برای نشان دادن آن استفاده می شود. معمولا خطوط 45 درجه ی هاشورها به وسیله ی گونیای 45 درجه ترسیم می شود. چند نمونه از هاشورها را که جهت نمایش مصالح در برش استفاده می شود را می توانید در ادامه مشاهده نمایید.

حتما بخوانید: تخلیه چاه غرب تهران

ج) مقیاس در برش ها

برش ها در بیشتر موارد با مقیاس پلان های معماری یعنی یک پنجاهم و یک صدم و یک دویستم رسم و طراحی می شوند. شکلی که در ادامه مشاهده می کنید قسمتی از برش یک ساختمان است که با مقیاس یک صدم ترسیم می شود. در این برش بخش هایی از پلان نشان داده شده اند که بریده شده مانند کف، دیوار، پنجره و سقف.

ولی ممکن است در صورت نیاز برش هایی جزئی ترسیم شوند که مقیاس آنها یک بیستم تا یک یکم است و دیتیل نامیده می شوند. در این برش ها می توانید بسیاری از جزئیات را مشاهده کنید، مانند نازک کاری، دروپنجره ها، جزئیات سقف. در شکل زیر نمونه ای از این مورد به صورت برشی با مقیاس یک پنجاهم را می توانید مشاده نمایید.

2- اصول ترسیم برش

2-1 دستور العمل ترسیم برش یک اتاق

پلانی که در زیر مشاهده می کنید یک اتاق نگهبانی است که از ویژگی ها ی زیر برخوردار می باشد:

 • *کد ارتفاعی کف+2 سانتیمتر
 • *ارتفاع کف تا کف پشت بام 320 سانتیمتر
 • *ضخامت سقف 30 سانتیمتر
 • *دست انداز پشت بام 80 سانتی متر
 • *ضخامت قرنیز 5 سلنتیمتر
 • *دست انداز پنجره 80 سانتیمتر
 • *ارتفاع پنجره ها 150 سانتیمتر

الف) مراحل ترسیم برش AA

1-نخست پلان را در جهت دید خط برش در بخش بالای محل ترسیم برش می چسبانیم که در شکل زیر نشان داده شده است.

2-خط زمین را ترسیم می کنیم و دیوارهای خارجی را روی خط زمین منتقل می کنیم. این مورد در زیر قابل مشاهده است.

3-خطی عمودی را در کنار برش رسم می کنیم و ارتفاع های عمودی را توسط کدهای ارائه شده روی آن تعیین می نماییم که در شکل زیر آمده است.

4-از روی خط عمودی ، مانند شکل زیر اندازه ی عمودی ضخامت سقف و کف اتاق را روی کد ارتفاعی +20 رسم و طراحی می نماییم.

5-بر اساس اندازه ها ی داده شده، دست انداز و ارتفاع پنجره ها و دست انداز پشت بام و غیره را ترسیم می نماییم و بعد از آن مانند شکل زیر قرنیز بام را طراحی می کنیم.

6-بخشهایی که برش خورده اند مثل دیوار و کف و سقف را توسط مدادی مناسب از گروه B مانند شکل زیر پر رنگ می کنیم.

همچنین بخوانید: شیشه سکوریت

7-عناصر و جزئیاتی که در نما و برش وجود دارند مثل در و پنجره را کامل می کنیم و در نهایت برش را مانند تصویر زیر اندازه گیری و سپس کدگذاری می نماییم.

2-2 دستورالعمل ترسیم برش ساختمان یک طبقه

پلان مانند شکل زیر از مشخصاتی که در ادامه می خوانید برخوردار است.

 • *اندازه ی کف تا زیر سقف 280 سانتیمتر
 • *ضخامت سقف 30 سانتیمتر
 • *دست انداز پشت بام 80 سانتیمتر
 • *ضخامت قرنیز 5 سانتیمتر
 • *ارتفاع پنجره ها 150 سانتیمتر
 • *دست انداز پنجره 80 سانتیمتر

الف) مراحل ترسیم برش AA

1-خط زمین را ترسیم می کنیم و تمام خط هایی که داخلی و خارجی بوده و برش خورده اند را روی خط زمین منتقل می کنیم. بعد از آن خط عمودی کنار برش را ترسیم می نماییم که در شکل زیر قابل مشاهده است.

2-در این مرحله همانطور که در شکل زیر می بینید باید ضخامت سقف و دست انداز پشت بام و خط کف را بر اساس اندازه های تعیین شده، ترسیم کنید.

3-ترسیم خط های خارجی درها و پنجره های برش خورده و نما را مطابق شکل زیر ترسیم کنید.

4-پس از اینکه از درست بودن ترسیم خطوط اطمینان حاصل کردید، جزئیات برش خورده را با مداد ضخیم نمایید و محل تلاقی دیوارهای برش خورده و صقف را پاک کنید. این مورد در شکل زیر ارائه شده است.

5-ترسیم درها و پنجره های برش خورده و نما مطابق تصویر زیر به شکلی کامل انجام می دهیم و بعد از آن کدگذاری و اندازه گیری می کنیم.

2-3دستورالعمل ترسیم پله در برش

بر اساس برش پله ی مشخص شده ی پلان شکل زیر مراحل ترسیم برش پله به شرح ذیل می باشد:

1-خطوط پله را از روی پلان به خط زمین انتقال می دهیم و روی خط اتمام پله در کف ساختمان به اندازه ی یک کف پله جدا نموده و آن را aنامگذاری می کنیم(مطابق شکل زیر)

2-از نقطه ی b به نقطه ی a  خطی را رسم نموده و محل تلاقی خط مورد نظر را با خطوط عمودی تعیین می کنیم(شکل زیر)

3-نقاطی را که روی خط مورب تعیین شده است را در نظر گرفته و آنها را به خط های پله به حالت افقی رسم می کنیم. به این صورت کف پله ها ترسیم خواهند شد(شکل زیر)

4-توسط خط هایی عمودی کف پله ها را به یکدیگر متصل می کنیم و خطوط اضافی را پاک می نماییم(مطابق شکل زیر)

2-6دستورالعمل اندازه گیری و کدگذاری در برشها

در شکل زیر برش AA از پلانهای بعد از آن ترسیم شده است. این پلان ساختمانی دو طبقه دارای زیر زمین است که از مشخصات زیر برخوردار است.

 • *ارتفاع کف تا کف در طبقه ی زیر زمین 285 سانتیمتر
 • *ارتفاع کف تا کف در طبقات 304 سانتیمتر
 • *ارتفاع کف تا کف اتاقک خر پشته 250 سانتیمتر
 • *ضخامت سقف 30 سانتیمتر
 • *ضخامت قرنیز 5 سانتیمتر
 • * دست انداز پشت بام 80 سانتیمتر
 • * ارتفاع پنجره ها 150 سانتیمتر و ارتفاع درها 220 سانتیمتر

الف) اندازه گیری برش

اندازه گیری های انجام شده در برش ها به شکل عمودی انجام می شود. در اندازه گیری عمودی معمولا مانند شکل زیر ترسیم ارتفاع در، ارتفاع پنجره و دیوار دست انداز آن، ارتفاع دیوار جان پناه و غیره انجام می شود.

ب) کدگذاری برش

کد گذاری در برش ها معمولا برای هر کدام از کف ها انجام می شود. همانطور که در شکل زیر می بینید کف زیرزمین و کف طبقات و لبه پشت بام و غیره کدگذاری ترسیم می شوند.

در نتیجه در برش اول +114 و کد کف زیر زمین -171 را مشخص می کنیم. ادامه ی محاسبه کدها را می توانید در زیر مشاهده کنید.

* کد کف زیر زمین  -171سانتىمتر

* کد سطح مبنا ± 0/00

* کد کف طبقه اول  +114سانتىمتر

* کد کف طبقهى دوم = ُ کد کف طبقهى اول + اندازهى ارتفاع کف تا کف طبقهى اول

304 + 114 = 418

* کد کف پشت بام = ُ کد کف طبقهى دوم + اندازهى ارتفاع کف تا کف طبقهى دوم

304 + 418 = 722

* کد لبهى پشت بام = ُ کد کف پشت بام + اندازهى ارتفاع دیوار جانپناه و ضخامت فرنیز

50 + 80 + 722 = 807

* کد کف پاگرد اول = ارتفاع کل پلههاى طبقهى اول + ُ کد سطح مبنا

0 + (14 ′ 19 ) =266

* کد کف پاگرد دوم = ارتفاع کل پلههاى طبقهى دوم + ُ کد کف پاگرد اول

266 + (16 ′ 19 ) = 5

همچنین ببینید: طراحی و نقاشی ساختمان

ج) آکس بندی برش

آکس بندی را نیز می توانید در برش ها بیابید. در نتیجه به وسیله ی محور های آکس که در زمان ترسیم برش دیده می شوند می توانید محل ستون ها را نشان دهید. این مورد در شکل زیر ارائه شده است.

بعد از اینکه به طور دقیق آکسها را ترسیم کردید، فاصله ی میان آنها را نیز می توانید اندازه گیری نمایید. آکس بندی و اندازه ی میان آنها بایستی همخوانی و مطابقت لازم را با آکس های داخل پلان داشته باشد.

ساختمان 115 » مرجع پنجره upvc

اشتراک گذاری Telegram Facebook WhatsApp Twitter

دیدگاه خود را بیان کنید

 1. با سلام و خسته نباشید
  خیلی ممنون از توضیحات کاربردیتون
  برای کشیدن نما در پلان هایی ک زیر زمین دارند نمای زیر زمین هم با خط یا خطچین نشون داده میشه ؟ یا فقط هرچیزی ک بالای خط زمین هست رو باید بکشیم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *