ساختمان115
ساختمان115

کرسی چینی: مصالح، اصول و تمام نکات اجرایی آن

در این نوشتار می کوشیم تا به صورت خلاصه در مورد اصول کرسی چینی و هم چنین مصالح و نکات اجرایی آن برای شما عزیزان مواردی را تشریح نماییم. پس تا انتهای مطلب با ما همراه باشید:

رعایت موارد ایمنى در کرسى چینى

با چیدن چند ردیف آجر بر روى پى اختلاف ارتفاعى مابین داخل ساختمان و سطح بیرونی آن یعنی حیاط، کوچه یا خیابان ایجاد می‌شود. به دیوارى که این اختلاف ارتفاع را ایجاد می‌کند “کرسى” و به اجراى آن “کرسى چینى” اطلاق می‌شود. درمجموع، دیوار کرسى چینى یا مسنّى، به دیوارى می‌گویند که مابین دیوار اصلى یا باربر و پى واقع می‌شود. در شکل 1 -4 می‌توانید الگویی از دیوار باربر و کرسى چینى را مشاهده نمایید. در کرسى چینى، وسایلى مانند بیل، کمچه، ماله و… و نیز مصالح مصرفى مانند آجر، سنگ، ملات و… به‌کاربرده می‌شود. به‌کارگیری نابه جا از هرکدام از این ابزار و مصالح می‌تواند ریسک جدى و غیرقابل جبرانی را در پی داشته باشد. پس بایستی نکات ایمنى را رعایت کرده و ابزار ایمنى براى هر کار به کار گرفته شود.

حتما ببینید: قیمت کفپوش اپوکسی

ابزار ایمنى فردى ضمن کار در اجرای کرسى چینى دربرگیرنده‌ی لباس کار، کلاه ایمنى، کفش و پوتین ایمنى و دستکش لاستیکى می‌باشد که کارگران بایستی در اجرای عملیات کرسى چینى به‌کاربرده شوند. در شکل زیر ابزار حفاظت شخصی که در عملیات کرسى چینى به کار گرفته می‌شود را می‌توانید ببینید.

ابزار و وسایل کار جهت اجراى عملیات کرسى چینى

به همان صورت که ابزار ایمنى مناسب در هنگام پیاده‌سازی کار موجب پیشرفت کار می‌شود، وسایل و ابزار مناسب نیز به‌اندازه‌ی خود می‌تواند در پیشبرد سریع کار، تأثیرگذار باشد. به‌منظور پیاده‌سازی کرسى چینى به ابزار ساده‌ی بنّایى مثل ماله، ریسمان کار، تیشه، شمشه‌ی آهنى، شیلنگ تراز، تراز، متر، کمچه، استامبولى و… و نیز ابزار معمول ساختمان‌سازی مانند بیل، فرقون و… نیاز خواهیم داشت. ابزار بیان‌شده به‌موقع خود به کار گرفته می‌شوند. کلیه‌ی وسایل موردنیاز به‌منظور اجرای عملیات کرسى چینى در واحد کار نخست توصیف‌شده است.

مصالح مورداستفاده در ساخت و اجراى کرسى چینى

جهت پیاده‌سازی و اجرای کرسى چینى، مصالح گوناگون، با توجه به نوع دیوار به کار گرفته می‌شود، که مشتمل بر: ملات ماسه و سیمان، ملات ماسه و آهک، ملات باتارد (ماسه + سیمان + آهک + آب) آجر و سنگ می‌باشد. معمولاً در کرسى چینى آجرى، از آجرهای فشارى گل بهى و ملات ماسه و سیمان یا باتارد و در کرسى چینى سنگى، از سنگ‌های لاشه‌ی مناسب و ملات ماسه و سیمان یا باتارد، استفاده می‌شود. در تصویر زیر می‌توانید کرسی چینی آجرى را به‌وسیله آجرهاى فشارى و ملات ماسه و سیمان مشاهده کنید.

در مناطق کوهستانى و یا محل‌هایی که در آن‌ها به‌وفور سنگ یافت می‌شود، از سنگ‌های لاشه و ملات ماسه و سیمان یا باتارد جهت اجراى کرسى چینى به کار گرفته می‌شود. در زمان استفاده از سنگ‌ها باید دقّت شود که سنگ‌های استفاده‌شده، خصوصیات یک سنگ مرغوب را در بربگیرند. در تصویر زیر کرسى چینى سنگى به‌وسیله‌ی سنگ‌های مرغوب و ملات ماسه و سیمان را می‌توانید مشاهده کنید.

نکات مهم

ملات هاى به‌کاررفته در کرسى چینى بایستی با نسبت‌های زیر سازگار و مطابق باشد:

  • ملات ماسه و سیمان با نسبت حجمى 1 به 3 (1 قسمت سیمان + 3 قسمت ماسه)
  • ملات باتارد با نسبت حجمى 1 به 1 به 6 (1 بخش سیمان، 1 بخش آهک، 6 بخش ماسه)
  • ملات ماسه و آهک با نسبت حجمى 2 به 5 (2 بخش آهک و 5 بخش ماسه)

تبلیغ: درب ضد سرقت

اصول کرسى چینى

معمولاً کرسى چینى به سه علت صورت می‌گیرد که به‌صورت زیر ارائه‌شده است:

  • انسان معمولاً رغبت دارد در ارتفاع بیشتری از کف زمین زندگی کند. به صورتی که انگار به این صورت، احساس امنیت بیشترى می‌کند.
  • اختلاف ارتفاع کف داخل با کف خارج از ساختمان مطابق تصویر زیر موجب اجرا و پیاده‌سازی درست و مناسب عایق‌بندی رطوبتى می‌شود.

اغلب زمین‌هایی که براى ساختمان‌سازی به کار گرفته می‌شوند، کاملاً تراز نبوده و از شیب برخوردار هستند و به این دلیل که به‌طور طبیعی محیط‌های درون ساختمان در یک تراز احداث می‌شوند، مطابق شکل کرسى چینى موجب انجام این موضوع می‌شود.

بر مبنای مبحث هشتم کتاب مقررات ملى ساختمان ( یعنی طرح و پیاده‌سازی ساختمان‌های با مصالح بنایى. ردیف شماره‌ی 6 -6 -1 -8 ) عرض کرسى چینى ازهر طرف باید حداقل 10 سانتی‌متر بیشتر از عرض دیوار باربر روى آن در نظر گرفته شود که اصطلاحاً به آن ریشه یا ناخن می‌گویند.

ارتفاع کرسى چینى نیز باید از روى سطح شالوده یا پى تا حداقل 30 سانتی‌متر بالاتر از کف تمام‌شده‌ی محوطه‌ی پیرامون ساختمان باشد که از طرف داخل ساختمان، در کف پنهان‌سازی شده و از طرف خارج، بدنه‌ی آن نماسازى می‌شود که با نام ازاره یا هزاره نامیده می‌شود. در تصویر زیر جزئیات کرسى چینى دیوار خارجى را می‌توانید ببینید.

تبلیغات: پیچ و رولپلاک نما

شناخت اصول کرسى چینى

کرسى چینى به‌وسیله‌ی آجر یا سنگ روی پى صورت می‌گیرد، تا بار به سطح بیشتر و وسیع‌تری از فونداسیون توزیع و پراکنده شود. کرسى چینى اغلب با آجر مقاوم و تو پر و با ملات ماسه و سیمان و رعایت اصول آجرچینى انجام می‌گیرد. کرسى چینى بایستی تا حد ممکن، با پیوند کله انجام بگیرد تا بار دیوار را به‌صورت مؤثرى پراکنده نماید و اگر آجرهاى راسته لازم باشد، باید آن‌ها را در میانه‌ی دیوار قرار دهیم. جهت صرفه‌جویی در مصالح، می‌توان کرسى چینى را به شکل پلکانى پیاده‌سازی نمود. در تصویر زیر ایزومتریک دیوار کرسى چینى را می‌توانید ببینید.

اصول کرسى چینى با آجر یا سنگ

عرض کرسى چینى بایستی بین 5 تا 10 سانتی‌متر از عرض دیوار از هر سو بیشتر باشد. برای نمونه عرض کرسى چینى جهت دیوار باربر 35 سانتی‌متری، حداقل 45 سانتی‌متر خواهد بود. در کرسى چینى با آجر باید از آجرهاى فشارى مناسب زنجاب شده و ملات ماسه و سیمان با پیوند درست آجرچینی استفاده شود.

تصویر زیر در کرسى چینى با سنگ از سنگ‌های لاشه‌ی طبیعى مناسب و ملات ماسه و سیمان یا ملات باتارد مطابق شکل زیر به‌صورت قاعده‌ای و اصولی استفاده می‌گردد.

تراز کردن و مسطح کردن سطح کف کرسى به‌منظور عایق‌بندی

جهت انجام عملیات عایق‌کاری در هر سطح، به زیرسازى آن سطح نیاز می‌باشد. سطح کرسى چینى برای عایق‌کاری بایستی زیرسازى شده و کاملاً تراز باشد. برای این هدف ردیف‌های کرسى چینى به‌ویژه ردیف پایانى باید کاملاً تراز شود. جهت تراز ردیف‌های کرسى چینى، می‌توان از شمشه و تراز و یا شیلنگ تراز استفاده نمود. جهت زیرسازى عایق‌کاری از ملات ماسه و سیمان نرم با نسبت 1 به 3 استفاده می‌کنند. به این شکل که بعد از مهیا نمودن ملات و ریختن آن روى دیوار کرسى چینى، ملات را به‌وسیله‌ی ماله کاملاً صاف می‌کنند. در ضمن بایستی دو طرف دیوار کرسى چینى به‌اندازه‌ی 10 تا 25 سانتی‌متر اندود ماسه و سیمان صیقلى شود. که می‌توانید در تصویر زیر مشاهده کنید.

بعد از خشک شدن اندود ماسه و سیمان، انجام عمل عایق‌کاری روى دیوار کرسى چینى صورت می‌گیرد که در تصویر زیر می‌توانید ملاحظه نمایید.

ساختمان 115: مرکز کفسابی پارکت

اشتراک گذاری Telegram Facebook WhatsApp Twitter

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *