ساختمان115
ساختمان115

انواع کف سازی بسته به نوع زمین و اصول اجرایی آن

به منظور تعیین نوع کف‌سازی، باید در ابتدا محلی که کف‌سازی آن مدنظر است انتخاب گردد. برای نمونه نوع کف‌سازی در زمین‌های خشک و زمین‌های مرطوب که در دو شکل بعدی نمایش داده شده، باهم متفاوت است.

کف‌سازی در زمین‌های خشک
کف‌سازی در زمین‌های مرطوب

کف‌سازی در زمین‌های خشک

در چنین زمین‌هایی، کف‌سازی بدین شرح صورت می‌پذیرد (لازم به ذکر می‌باشد که تصویر یا تصاویر هر مرحله پس از اتمام توضیح آن مرحله آورده شده است).

 • صاف کردن و متراکم نمودن سطح کف‌سازی.

 • ریختن یک لایه بتن با عیار 200 کیلوگرم سیمان در مترمکعب بتن، به ضخامت 10 سانتی‌متر و متراکم یا ویبره نمودن آن و همچنین صاف کردن سطح فوقانی بتن به وسیله تخت ماله.
 • اجرای پوشش پایانی که به دو حالت انجام می‌گیرد:

الف به صورت بتنی (بتن اجرا شده در مرحله‌ی قبل).

ب استفاده از ملات ماسه سیمان، موزاییک، سنگ‌فرش، سرامیک، پارکت … با مدنظر قرار دادن محل استفاده و سلیقه‌ی مصرف کننده.

کف‌سازی در زمین‌هایی که رطوبت دارند (زیرزمین‌ها)

زمین‌های مرطوب به طور کلی به دو دسته تقسیم‌بندی می‌گردند:

الف کف‌سازی در زمین‌هایی که رطوبت زیادی ندارند (زمین‌های نیمه خشک).

به منظور کف‌سازی این مدل زمین‌ها مراحل زیر به ترتیب صورت می‌پذیرند (شکل هر مرحله در انتهای توضیح آن مرحله به نمایش درآمده است).

 • کوبش خاک زیرین (زمین طبیعی) تا هنگامی که تراکم آن به 85 تا 90 درصد برسد.

 • پخش کردن قلوه‌سنگ درشت (سنگ رودخانه‌ای) به ضخامت حداقل 25 سانتی‌متر (بلوکاز). به منظور ایجاد کردن یک سطح تقریباً صاف و پرشدن فواصل بین قلوه‌سنگ‌ها، شن روی تمام سطح پاشیده می‌شود تا تقریباً یک سانتی‌متر روی قلوه‌سنگ‌ها را پوشش دهد.

 • ریختن بتن با عیار 200 کیلوگرم سیمان در متر مکعب بتن به ضخامت 7 تا 10 سانتی‌متر و صاف نمودن آن به وسیله‌ی تخته ماله.

 • اجرای ملات ماسه وسیمان با عیار 350 کیلوگرم سیمان در مترمکعب ملات به منظور اجرای پوشش نهایی.

 • فرش کردن کف با بهره‌گیری از موزاییک و یا سنگ‌فرش و؛ که به عنوان پوشش نهایی کف می‌باشد.

ب کف‌سازی در زمین‌های مرطوب

در این نوع زمین‌ها به علت وجود رطوبت بالا، قلوه‌سنگ‌ها به تنهایی قادر به جلوگیری از نفوذ رطوبت نیستند و باید از عایق زطوبتی هم استفاده گردد. به منظور کف‌سازی در این مدل زمین‌ها مراحل زیر به ترتیب اجرا می‌شود (شکل هر مرحله در انتهای تشرحی آن، نشان داده شده است).

 • کوبیدن خاک زیرین (زمین طبیعی) تا وقتی که تراکم آن به 85 تا 90 درصد برسد.

 • پخش کردن قلوه سنگ درشت (سنگ رودخانه‌ای) به ضخامت حداقل 25 سانتی‌متر. جهت به وجود آوردن سطحی تقریباً صاف و پرشدن فواصل بین قلوه‌سنگ‌ها، شن ریز روی تمام سطح پاشیده می‌شود تا تقریباً یک سانتی‌متر روی قلوه سنگ‌ها را بپوشاند.

 • ریختن بتن با عیار 200 کیلوگرم سیمان در مترمکعب بتن به ضخامت 7 تا 10 سانتی‌متر و صاف کردن آن با بهره‌گیری از تخته ماله.

 • اجرای ملات ماسه وسیمان لیسه‌ای با عیار 350 کیلوگرم سیمان در مترمکعب ملات به ضخامت حداقل 1 سانتی‌متر برای بستر عایق‌کاری.

 • اجرای قیر گونی روی ملات ماسه و سیمان لیسه‌ای (قیرگونی یک لایه).

 • اجرای ملات ماسه و سیمان لیسه‌ای با عیار 350 کیلوگرم سیمان در مترمکعب ملات به ضخامت حداقل 1 سانتی‌متر به منظور حفاظت از عایق‌کاری.

 • پهن کردن ملات ماسه و سیمان با عیار 350 کیلوگرم سیمان در مترمکعب ملات جهت اجرای پوشش نهایی کف.

 • فرش موزاییک و یا سنگ‌فرشی کف تحت عنوان پوشش نهایی کف.

کف‌سازی در طبقه‌ی همکف ساختمان فاقد زیرزمین

معمولاً ساختمان‌ها را روی یک کرسی چینی بنا می‌کنند تا از ورود آب باران و برف به ساختمان‌های فاقد همکف جلوگیری گردد.

اجرای کف‌سازی به نوع زمین وابسته است. چنانچه زمین مملو از گیاه باشد تا حدی خاک‌برداری شود که ریشه‌ای در خاک باقی نماند (در صورت نیاز از سم نباتی استفاده می‌گردد). پس از عملیات خاک‌برداری، می‌توان کف‌سازی را اجرا نمود. کف‌سازی با توجه به نوع زمین مدنظر، سه روش زیر صورت می‌پذیرد (تصویر هر مرحله پس از تشریح آن نمایش داده شده است):

الف کف‌سازی در مناطقی که زمین طبیعی خشک بوده و امکان نفوذ رطوبت زیاد، وجود نداشته باشد

 • صاف کردن و متراکم نمودن سطح کف‌سازی تا هنگامی که تراکم آن به 85 تا 90 درصد برسد.

 • ریختن، کوبیدن و صاف کردن خاک در لایه‌های 30 سانتی‌متری به گونه‌ای که تراکم آن به 85 تا 90 درصد برسد.

 • ریختن بتن با عیار 200 کیلوگرم سیمان در مترمکعب بتن به ضخامت 7 تا 10 سانتی‌متر و مسطح کردن آن به وسیله‌ی تخته ماله.

 • پهن نمودن ملات ماسه و سیمان با عیار 350 کیلوگرم سیمان در مترمکعب ملات جهت اجرای پوشش نهایی کف.

 • فرش موزاییک و یا سنگ فرشی کف به عنوان پوشش نهایی کف.

ب کف‌سازی در مناطقی که میزان آب و نفوذ آن کم باشد

به منظور کف‌سازی این مدل زمین‌ها مراحل 1 و 2 تراکم زمین طبیعی و همچنین ریختن 30 سانتی‌متر خاک و تراکم آن صورت می‌پذیرد (مشابه قسمت الف)

سپس پخش کردن قلوه‌سنگ درشت به ضخامت حداقل 25 سانتی‌متر انجام می‌شود. جهت ایجاد یک سطح تقریباً مسطح و پر شدن فواصل میان قلوه‌سنگ‌ها، شن ریز روی تمام سطح پاشیده می‌شود تا تقریباً 1 سانتی‌متر روی قلوه‌سنگ‌ها را بپوشاند.

مراحل بعد تا اجرای فرش موزاییک یا سنگ فرش، مشابه قسمت الف است.

ج کف‌سازی در مناطقی که مقدار آب و نفوذ آن به کف زیاد باشد

جهت کف‌سازی این گونه زمین‌ها، مراحل قبل به ترتیب از تراکم زمین تا ریختن بتن با عیار 200 کیلوگرم سیمان روی قشر قلوه‌سنگ به ضخامت حداقل 25 سانتی‌متر صورت می‌گیرد. در ادامه، مراحل اجرای قیر و گونی انجام می‌شود.

کف‌سازی طبقات

از لحاظ نوع کاربری فضاهای مورد استفاده در ساختمان مانند اتاق خواب و یا سرویس‌های بهداشتی، نوع کف‌سازی نیز متفاوت است و به دو گروه تقسیم می‌شود:

الف کف‌سازی اتاق‌های معمولی

 • اجرای سقف (بتن آرمه – تیرچه بلوک یا طاق ضربی).

 • ریختن بتن سبک (بتن متخلخل یا بتن پوکه) و مسطح کردن آن. دلیل استفاده از بتن سبک روی سقف‌ها اولاً سبکی آن و ثانیاً داشتن منافذ ریز است که منجر می‌شود عایق حرارتی خوبی باشند و در مصرف سوخت ساختمان تأثیر بگذارند.

 • پهن کردن ملات ماسه وسیمان با عیار 350 کیلوگرم سیمان در مترمکعب ملات که جهت اجرای پوشش کف پس از خشک نمودن بتن پوکه انجام می‌گیرد.

 • فرش موزاییک و یا سنگ فرشی به عنوان پوشش نهایی کف.

ب کف‌سازی سرویس‌های بهداشتی

روش اجرای کف‌سازی سرویس‌ها و نصب کف‌شور بدین شرح است:

 • اجرای سقف (بتن آرمه – تیرچه بلوک یا طاق ضربی) و تقسیم فضاهای سرویس با استفاده از تیغچه‌ی 5 یا 10 سانتی‌متری.

 • نصب لوله‌های فاضلاب در موقعیت مناسب.

 • ریختن بتن سبک (بتن متخلخل یا بتن پوکه) و صاف کردن آن.

 • اجرای ماسه و سیمان لیسه‌ای و به وجود آوردن ماهیچه سیمانی در پای دیواره‌ها (فصل مشترک دیوار و کف) با زاویه‌ی 135 درجه به گونه‎‌ای که ملات ماسه و سیمان در کنار دیوارها امتداد داشته باشد.

 • اجرای قیرگونی روی ملات ماسه و سیمان لیسه‌ای (ایزولاسیون دو لایه) به نحوی که پس از پهن کردن اولین لایه‌ی قیرگونی، عایق قیرگونی را در محل آب‌رو سوراخ کرده و آن را به داخل آب‌رو برمی‌گردانند. سپس کف‌شور را در محل خود روی عایق‌کاری قرار داده و لایه‌ی دوم عایق را در کف و دیوارها کف اجرا می‌کنند. در این مرحله باید لایه‌ی دوم عایق در محل آب‌رو، سوراخ گردد.

 • به منظور نصب و اجاری کاشی دیوارها باید ابتدا توری مرغی (یک توری از جنس فلز) روی دیوارها نصب شود. دلیل نصب توری مذکور این است که دوغاب با عایق‌کاری درگیری لازم را داشته باشد.

 • نصب و اجرای سرامیک کف با بهره‌گیری از دوغاب سیمان سفید و خاک سنگ با عیار سیمان 450 کیلوگرم سیمان در مترمکعب بعد از کشیدن ملات ماسه و سیمان لیسه‌ای محافظ عایق‌کاری

توجه داشته باشید که در زمان کف‌سازی سرویس‌ها، چنانچه بی‌دقتی صورت بگیرد، تعمیر آن دشوار و پر هزینه خواهد بود لذا این کار باید توسط افراد ماهر و خِبره انجام پذیرد.

اشتراک گذاری Telegram Facebook WhatsApp Twitter

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *