ساختمان115
ساختمان115

همه چیز درباره راه پله در نقشه های معماری و شیوه ی ترسیم آن

اختلاف سطح ساختمان: جهت برطرف کردن مشکل رفت و آمد بین دو سطحی که اختلاف ارتفاع دارند، بایستی فکری اندیشید. در هر دوره ای انسان توانسته با اطلاعاتی که در دسترس داشته مشکل خود را برطرف کند. در حال حاضر شرایط به گونه ای پیش می رود که ساختمانها و سازه ها هر روز مرتفع تر ساخته می شوند و بدین منظور باید ارتباط بین طبقات به گونه ای مناسب برقرار شود. از جمله امکانات استفاده شده در این موضوع می توان به پله، رمپ و آسانسور اشاره کرد که در شکلهای زیر قابل مشاهده است.

پله و اجزای تشکیل دهنده آن

از پله معمولا جهت دسترسی به سطوحی استفاده می شود که در یک تراز قرار نگرفته اند. هر پله از مشخصاتی برخوردار است که شامل طول و عرض و غیره می باشد و ابعاد هر کدام از آنها توسط عملکرد و موقعیت آن مکان متغیر است که در شکل زیر می توانید مشاهده کنید.

الف)کف پله(b): سطح بالایی پله را کف پله می نامند، به این معنا که محلی که پا بر روی آن قرار می گیرد را در بر می گیرد و به طور معمول اندازه ی آن نزدیک به 30 سانتیمتر می باشد.

ب)ارتفاع یک پله(h): ارتفاع پله به فاصله ی عمودی دو کف پله ی پشت سر هم گفته می شود.

ج)پیشانی پله: این بخش عمودی بوده و بین دو کف پله ی پشت سرهم قرار می گیرد.

د)گونه پله: گونه ی پله به سطوح حاشیه ای دو سمت پله گفته می شود.

ه)عرض پله(g): به فاصله ی میان گونه های هر کدام از تک پله ها اطلاق می شود

و)شیار کف پله: کف پله دارای یک یا دو گودی می باشند که در راستای عرض پله ایجاد می شوند. شکل زیر بخش های مختلف یک پله را نشان می دهد.

حتما بخوانید: کفپوش pvc چیست

ز)ردیف پله: همانطور که در تصویر زیر مشاهده می کنید به مجموعه ای از پله های پی در پی میان دو اختلاف سطح، گفته می شود. یک ردیف پله اغلب شامل سه پله ی متوالی است.

ح)پاگرد: این سطح معمولا پس از طی یک ردیف پله ساخته می شود. از این سطح جهت تغییر مسیر و استراحت استفاده می شود.

ط)چشم پله: به فاصله ی میان دو ردیف پله ی رفت و برگشت چشم پله گفته می شود که در تصویر زیر نشان داده شده است.

ی)نرده: برای ممانعت از پرت شدن و سقوط افراد از بالای پله ها به پایین از نرده استفاده می شود که در لبه ی پله ها نصب و اجرا می شود. از نرده می توان به عنوان تکیه گاهی برای بالا و پایین رفتن استفاده کرد. جنس نرده نیز می تواند فلز، چوب و … باشد. نمونه ای از پله در تصویر ذیل نشان داده شده است.

در شکل ارائه شده در ذیل می توانید جزئیات پلکان را از نمای افقی ملاحظه کنید.

در تصویر زیر نیز می توانید نمای یک ردیف پله را از پهلو مشاهده کنید.

ک)سر گیر پله: از این مورد به منظور حرکت افراد و جابه جایی وسایل استفاده می شود، حداقل ارتفاع آزاد به حالت عمودی از کف پلکان بالایی 2 متر و 20 سانتیمتر تعیین می شود که در شکل زیر می توانید مشاهده نمایید.

تبلیغات: درب ضد سرقت تهران

ل)قرنیز پله: معمولا دیوارهایی که در کنار پلکان قرار دارند و با گچ پوشانده می شوند و در زمان رفت و آمد در نتیجه ی ضربات پای عابرین آسیب می بیند و حالت اولیه ی خود را از دست می دهد، و نیز در زمان شستشوی پله ها و پاگردها،آب روی آن تاثیر گذار است و باعث آسیب دیدگی می شود.به منظور پیشگیری از آسیب های ذکر شده در پای دیوار و کنار پله ها قرنیز در نظر می گیرند.برای ساخت قرنیز معمولا از سنگ پلاک ، موزائیک یا چوب استفاده می شود. در زیر می توانید دو نوع قرنیز را ملاحظه نمایید.

م)خط شیب پله: این خط معمولا لبه ی پایینی پله های یک ردیف را به هم متصل می نمایند.

ن)زاویه ی شیب پله(a): به زاویه ی بین خط شیب پله با خط افق زاویه شیب پله می گویند.

ش)حجم پله(t): ضخامت سقف زیر یک ردیف پله را حجمپله نامگذاری نموده اند.در شکل زیر حجم پله نشان داده شده است.

ع)تعداد پله ها(n): مجموع پله هاى یک ردیف پله را “تعداد پله” مى گویند که همیشه از کف پله یک عدد بیشتر است. تعداد پله هاى بین دو سطح مورد صعود و نزول (دوبازو) با حرفN نشان داده می شود.

ف)طول پله: به مجموع کف پله هاى یک ردیف پله منهاى کف پله “طول پله” فته می شود.

ض)طول راه پله: مجموع طول پله و عــرض پاگرد، “طول راه پله” نام گذاری شده است.

در شکل زیر می توانید تصویر سه بعدی پله را مشاهده کنید که در آن اجزای مختلف پله نشان داده شده است.

مشاهده لیست آگهی ها و نیازمندیهای:   پله، نرده و حفاظ

اندازه ی ارتفاع و کف پله

هنگام طراحى پله نکات زیر بایستی رعایت شود:

  • بی خطر بودن حرکت روی پله  یا در موقع پایین رفتن
  • راحت بودن حرکت روی پله.
  • هنگام بالا رفتن از پلــه، حداقل انرژى صرف مى شــود. جهت تحقق شرایط ذکر شده ، سه فرمول تجربى زیر جهت محاسبه ى کف و ارتفاع پله به کار برده می شود.

با توجه به ســه فرمول بیان شده، بهترین ارتفاع پله در منازل مســکونى 17 ســانتى متر و بهترین کف پله 29سانتى متر می باشد. در تصویر ارائه شده در ذیل این مورد ارائه شده است.

در شکلی که در زیر مشاهده می کنید، روشهای گوناگون برقراری ارتباط میان دو سطح، که از ارتفاع مختلفی برخوردار هستند و همچنین شیب انواع پله ارائه شده است. هرکدام از روشهای بیان شده از کاربرد های خاصی برخوردار هستند.

الف) جدول مشخصات و خصوصیات انواع پله

در جدولی که در زیر مشاهده می کنید می توانید اندازه قدم را با توجه به فرمول 2h+b=62 …. 64cm به دست بیاورید. با توجــه به این جدول مشاهده مى شــود که کف پله با ارتفاع آن دارای نســبت عکس می باشد. مثلا در پله هاى داخلى ساختمان اگر کف هر پله ( (bبین  26-28سانتى متر باشد، ارتفاع پله ى آن  18سانتى متر خواهد بود.

نحوه ی ترسیم پلان پله و اجزای آن

به بــرش یا تصویر افقى از یک پله پــلان پله گفته می شود. در پلان پله، تصویر کف پله ها و پاگرد مشاهده مى شود. به دلیل اینکه کف آخرین پله با پاگرد یکپارچه مى شــود، در نتیجه همواره تعداد کف پله هاى پلان از تعداد پله ها، یک عدد کمتر بوده است. به این معنا که اگر 12 پله داشــته باشــیم، در پلان  11کف پله طراحی مى شود. شــکل زیر پلان یـک ردیف پـله ى 10تـایى را ارائه می دهد که تنها دارای  9 کف پله است، به این دلیل که کف آخرین پله جزء کف تمام شده ى پاگرد به حساب می آید.

طراحی خط مســیر پله ها در پلان، حرکت پله ها را به سمت بالا نشــان مى دهد. اغلب ابتداى این خط، اولین پله و انتهاى آن با یک پیکان، آخرین پله را نشان می دهد. در شکل بالا این موضوع قابل مشاهده است. همانطور که در تصویر زیر مشاهده می کنید، مشخصات پله در پلان ارائه شده که در برگیرنده ی تعدادف ارتفاع و اندازه ی کف پله می باشد.

همچنین ببینید: پیچ و رولپلاک نما

اگر صفحه ی فرضی برش افقی پله را قطع کند، محل برش در پلان را با خط برش نمایش می دهند که در زیر آمده است.

در زمان برش افقى (پلان) کل ساختمان، پله هم برش می خورد و قسمتی از پله ها زیر صفحه ى برش و تعدادى نیز بــالاى صفحه ى برش جای مى گیرند. پـله هایــى کــه زیر صفحه ى برش جای مى گیرند توسط خط ممتد و پله هایى که بالاى صفحه ى برش قرار مى گیرند به وسیله ی خط چین ترســیم و طراحی مى شــوند. همچنین در صورتی که زیر ردیــف پله هایى که صفحه ى برش افقى از آن عبور می کند پله اى وجود نداشته باشد، پله هاى جدا شده را در پلان به حالت خط چین نمایش مى دهند. شکل زیر ارائه دهنده ی این موضوع می باشد.

اگر زیر صفحه ى برش پله ى طبقه ى پایین تر وجود داشته باشد، به جاى پله هایى که بالاى صفحه ى برش قرار مى گیرند پله هاى طبق پایین تر مشاهده مى شود، به همین علت، همه ى پله ها با خط ممتد طراحی خواهند شد و فقط خط برش در پلان نمایش داده می شود که در شکل زیر مشاهده می کنید.

دستورالعمل تقسیم هندسی پله ها در نما

جهت ترســیم و طراحی نماى روبه رو و نماى نیــم رخ پله ها بر اساس شــکل زیر ارتفاع معین میان دو اختلاف سطح را به تعداد پله ها تقســیم می کنیم. در اغلب موارد اندازه ى حاصل شده براى تک پله را نمى توان با اشل اندازه گیری نمود و طراحی کرد. به همین علت، ترسیم هندسى به کار گرفته می شود.

بنابراین برای این هدف روش هاى گوناگونی وجود دارد که سه روش آن را مورد اشاره قرار می دهیم:

الف:مراحل طراحی روش اول

خط آغاز پله ها و خط پایانی پله ها را رسم می کنیم. بعد از آن حوزه ی قرار گرفتن پله ها را از روی پلان اندازه گیری می نماییم و سپس آن را مطابق شکل زیر رسم می کنیم.

روی خط زمین نقطه A را به صورت دلخواه تعیین کنید و خط کش را به حالت مورب قرار دهید و خطی به اندازه ی مورد نظر خود رسم نمایید تا خط انتهای پله ها را در نقطه ی B قطع کند. یک سری تقسیمات برابر همانطور که در شکل نشان داده شده روی پاره خط AB به تعداد پله ها به وجود آورید.

از هر یک از نقاط تقسیم بر روی خط مورب AB خطی موازی خط زمین رسم کنید. بدین صورت ارتفاع مورد نظر به تعداد دلخواه تقسیم می شود که در شکل زیر قابل مشاهده است.

ب)مراحل ترسیم و طراحی روش دوم

1- خط شروع پله ها و خط پیاانى پله ها را ترسیم و طراحی کنید. بعد از آن محدوده ى قرارگیرى پله ها را از روى پلان اندازه بگیرید و آن را مطابق شکل زیر طراحی و ترسیم کنید.

2- روى خط آغاز پله ها، پاره خط  AB را مشخص و به تعداد پله ها به بخش های برابر جدا کنید. بعد از آن آخرین بخش جدا شــده یعنى نقطه ى  B را به بالاى پله، یعنى نقطه ى  C متصل کنید. و در آخر بقیه ی نقاط تعیین شــده ى  1تا  9را موازى  BC ترسیم کنید. شکل زیر این مورد را به خوبی نشان می دهد.

3- خطوط موازی با خط زمین را از نقاط حاصل شده روی خط AC ترسیم و طراحی کنید تا پله های مد نظر حاصل شود. در شکل زیر می توانید این مورد را ملاحظه نمایید.

حتما ببینید: کفسابی

ج)مراحل ترسیم و طراحی روش سوم

1-خط آغاز پله ها و خط پایان آنها را ترسیم نمایید. مطابق شکل زیر

2- محدوده ی قرار گیری پله ها را از روی پلان اندازه گرفته و آن را طراحی و رسم کنید. مطابق شکل زیر

3- روی خط شروع پله یا AB  به تعداد پله ها بخش های برابر جدا کنید. از آخرین بخش یعنی نقطه ی B به بالاترین بخش محدوده ی پله یعنی نقطه ی C متصل کنید.مطابق شکل زیر

4- از نقاط 1 تا 9 بر روی خط AB عمود خارج کنید تا خط BC را قطع کند. مطابق شکل زبر:

5- از نقاط حاصل شده روی خط BC، خطوط افق رسم و طراحی کنید. در نتیجه 9 پله با اندازه های برابر ترسیم میشود که در شکل زیر می توانید ملاحظه کنید.

ساختمان 115 » مرجع درب ورودی حیاط

اشتراک گذاری Telegram Facebook WhatsApp Twitter

دیدگاه خود را بیان کنید

  1. خدا خیرتون بده واقعا عالی بود من تو یه کشور غریب درش میخونم اصلا متوجه نشدم تا اینکه الان این مطالب خوندم ممنون

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *